Bugyi Nagyközség Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása - véleményezés

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2009-ben jóváhagyott Településszerkezeti Tervét és Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: településrendezési eszközeit) több terület vonatkozásában módosítani kívánja.
Az előzetes tájékoztatásokban leírt módosítási igények kismértékben változtak, néhány módosítást elvetett az Önkormányzat, a többit támogatta a mellékelt „Véleményezési tervdokumentáció” mellékletében található határozatok szerint.


A 2013 szeptemberi és a 2013 decemberi módosítási elemek egy dokumentációban kerültek kidolgozásra, és véleményeztetésre. 

A tervdokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti (a továbbiakban: Tr.) teljes eljárással kerül véleményezésre. A terv kidolgozása a Tr. 45.§ átmeneti rendelkezéseinek megfelelően az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, illetve a hatályos településrendezési eszközök tartalmi elemeinek figyelembevételével történik. 

A Tr. 37. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezúton kérem, hogy a mellékelt „Véleményezési tervdokumentáció-ban foglaltakra vonatkozóan adja meg a Tr. 38.§ (3)-(5) bekezdés szerint és módon a tervezettel kapcsolatos véleményét.

Kérem, hogy véleményét szíveskedjék 30 napon belül címemre (2347 Bugyi Beleznay tér 1.) eljuttatni.