Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Hír keresése: 

2015.01.26 22:50

Hulladékszállítási díjkedvezménnyel kapcsolatos kérelmek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Nyugdíjasokat, hogy akik tavaly részesültek hulladékszállítási díjkedvezményben, 2015-re ISMÉTELTEN be kell nyújtani a hulladékszállítási díjkedvezményre vonatkozó kérelmeket. A kérelem benyújtásához szükséges a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által január hónapban kiküldött, 2015. évre szóló, a nyugdíj összegéről szóló igazolás!

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 10/2007.(VIII.15.) sz. rendelet 26.§ alapján a szemétszállítási díj megfizetése alól az alábbi kedvezmények érvényesíthetők:

a) A 70. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben Ő az ingatlan/lakás tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója. A kedvezmény mértéke:

- a szemétszállítási díj 90%-a, amennyiben az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. (57.000 Ft.)

- a szemétszállítási díj 75%-a, amennyiben az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (85.500 Ft.)

- a szemétszállítási díj 50%-a, amennyiben az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. (114.000 Ft.)

b) Az a házaspár, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, az életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben Ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói. A kedvezmény mértéke:

- a szemétszállítási díj 50%-a, amennyiben az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (85.500 Ft.)

- a szemétszállítási díj 25%-a, amennyiben az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. (114.000 Ft.)

c) Az az egyedülálló, aki a tárgyév január 01-ét megelőzően az öregségi nyugdíjkorhatárt – a 62. életévét – betöltötte, és az ingatlan/lakás tulajdonosa, haszonélvezője, egyedüli, kizárólagos használója, valamint ingatlanát rendezetten, az általános elvárásnak megfelelően karban tartja. A kedvezmény mértéke:

- a szemétszállítási díj 50%-a, amennyiben az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (85.500 Ft.)

- a szemétszállítási díj 25%-a, amennyiben az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. (114.000 Ft.)

d) Az a házaspár amelynek mindkét tagja az öregségi nyugdíjkorhatárt - 62. életévét – betöltötte, az életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben Ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. (57.000 Ft.) A kedvezmény mértéke: a szemétszállítási díj : 25%-a

e) A hulladékszállítási közszolgáltatásba bekapcsolt Ürbő külterületi ingatlanok tulajdonosai kihelyezett közös konténerbe gyűjtik a hulladékot. A hulladékszállítási díjhoz adott kedvezmény: a szemétszállítási díj 68 %-a.

 Nem részesülhet az életkortól függő mentességben, akivel nagykorú cselekvőképes eltartott gyermeke közös háztartásban él, illetve nem részesülhet az életkortól függő mentességben az a személy, aki az ingatlant részben vagy egészben bérbe adta.

 A kérelem elbírálására a Szociális és Jóléti Bizottság jogosult.

 A Szociális és Jóléti Bizottság bírálja el a kérelmet abban az esetben, ha a kérelmező a mentesség megállapítását, illetve a díj csökkentését méltányossági alapon kéri. Ebben az esetben a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 1/2006 (II. 13.). sz. rendeletet kell alkalmazni.

A meghatározott kedvezmények az adott év december 31. napjáig érvényesek és nem vonhatók össze.

Amennyiben a jövedelmi viszonyokban és az ingatlanban élők számában változás következik be, a kedvezmény jogosultja köteles azt 8 napon belül a Polgármesteri Hivatalhoz bejelenteni.

26.B§
(1) A használaton kívüli lakóingatlan tulajdonosa a Szolgáltató –a hulladékról szóló törvényben foglaltak alapján - által megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj összegétől eltérően a Szolgáltató által megállapított rendelkezésre állási díjat köteles megfizetni.

(2) E rendelet alapján használton kívüli ingatlannak minősül az az ingatlan, amely életvitelszerűen nem lakott, s nincs bérbe illetve használatba adva.

(3) A ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a használaton kívüliségének tényét a jegyző által kiadott igazolás bizonyítja. Az (1) bekezdésben foglaltak az ingatlantulajdonosnak kell közvetlenül a Szolgáltatónál érvényesíteni.

(4) Az ingatlan tulajdonosa az ingatlan használaton kívüliségének bizonyítása céljából köteles valamennyi –a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap időszakra vonatkozó- közüzemi számlájának másolatát, vagy a közszolgáltató által kiállított igazolást a polgármesteri hivatalban – kérelemmel együtt – benyújtani. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy a számlák alapján az ingatlan használaton kívülisége nem igazolható, az igazolás kiadását meg kell tagadni.

(5) A használaton kívüliség, az igazolási kérelem Polgármesteri Hivatalhoz történő beérkezésének napját követő negyedév 1. napjától érvényesíthető. Az érvényesítési időszak legfeljebb az adott év december 31-e. A használaton kívüliség visszamenőlegesen és utólag sem érvényesíthető.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a polgármesteri Hivatalban bejelenteni, ha az ingatlant ismét használatba veszi, a használatba vételt követő 8 napon belül.

A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a innen letölthetőek!

 
Köszönettel:
Szatmári Attila
jegyző


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 2874