Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Hír keresése: 

2015.08.03 14:01

Szociális Ösztöndíjpályázat - Pályázati kiírás

 Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2015/2016-os tanévre kiírja a Szociális ösztöndíjpályázatot Felsőoktatási hallgatók számára
A pályázatra azok a Bugyi Nagyközség területén állandó lakóhellyel rendelkező felsőfokú (egyetemi, főiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következő együttes feltételeknek:
        - felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozaton első alapképzésben vesz részt illetve ilyen irányú képzésre felvételt nyert,
- szociálisan hátrányos helyzetű,
- 25. életévét még nem töltötte be. Szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető az a hallgató, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2015-ben 28.500.- Ft/fő/hó) nem haladja meg.
A meghatározott jövedelemhatártól méltányosságból az alábbi esetekben el lehet térni:

Ha a pályázó
a) árva vagy félárva,
b) szülője/gondviselője nyugdíjas 
c) családjában élő eltartottak száma 3 vagy annál több
d) gyermeke van
e) valamilyen krónikus betegségben szenved vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van 
f) a Szociális és Jóléti Bizottság a jogosultsági jövedelemhatártól annak 300 %-ig (85.500.- Ft/hó) eltérhet. 
Az elbírálás folyamatának részét képezi a Szociális és Jóléti Bizottság által a pályázó lakóhelyén elvégzett környezet-tanulmány, amelynek tapasztalatai a legnagyobb súlyt képezik az elbírálás során!
Pályázatok benyújtása:
A jelentkezéseket kizárólag a pályázati adatlapon, a Polgármesteri Hivatalban, a Szociális és Jóléti Bizottsághoz címezve (2347, Bugyi, Beleznay tér 1.) a pályázó által aláírva egy példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton.
A pályázati adatlap beszerezhető: letölthető innen a honlapról illetve Krizsán Ferencné igazgatási előadótól.  
A pályázathoz csatolni kell:
- a felsőfokú oktatási intézmény eredeti igazolását a hallgatói jogviszonyról illetve, hogy nappali tagozaton, alapképzésben folytat tanulmányokat
- jövedelemnyilatkozatot*
- A pályázati adatlap III. pontjában (Szociális körülményekre vonatkozó adatok) meghatározott feltételekről nyilatkozatot/igazolást
*A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen:
- munkáltató által kiadott kereseti igazolás,
- rendszeres pénzellátásokról az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolás (pl. nyugdíjösszesítő)
- egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, vagy kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés,
- mezőgazdasági jövedelmekből származó jövedelmi igazolás
- adóbevallás vagy annak hiteles másolata
 Egyedülálló kérelmező esetében igazolni kell továbbá:
- a válás tényét: anyakönyvi kivonatra történt bejegyzéssel, vagy válóperi végzéssel, 
- a házasság felbontás iránti kérelem beadását: az ügy peres számával
- külön (azaz más címen) lakás tényét: az új lakcímre vonatkozó büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozattal.
Amennyiben a kérelmező aktív korú és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, csatolnia kell az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkanélküliség tényének regisztrálásáról.
A pályázat benyújtási, illetve postára adási határideje: 
2015. szeptember 30.
A határidõn túl benyújtott, illetve hiányos pályázatokat az elbírálásból kizártnak kell tekinteni.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. A második félévre vonatkozó támogatás csak akkor folyósítható, ha az iskola igazolja, hogy a hallgató a második tanulmányi félévre is beiratkozott
A pályázó a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben (85. §) meghatározott képzési időn túl legfeljebb további két megkezdett félévig részesülhet a támogatásban. 
Az ösztöndíj összege: havi 6.500.- Ft. 

Nem részesülhet támogatásban az,
a) akinek szünetel a hallgatói jogviszonya,
b) külföldi intézménynél hallgatói jogviszonyban áll,
c) aki a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvényben (85.§) meghatározott képzési időn túl folytatja tanulmányait.
Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Szociális és Jóléti Bizottsága bírálja el. A döntés ellen a pályázó a Képviselõ-testülethez fellebbezhet.

 A pályázat eredménye nyilvános, a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetve a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékű nyilvánosságra hozatalához.
A támogatásban részesített ösztöndíjasok nevei az elbírálás után a település hivatalos honlapján, illetve a nagyközség hivatalos újságjában, a Lakossági Tájékoztatóban nyilvánosságra kerülnek.
Az a pályázó, aki pályázatában valótlan tényt állított, illetve hamis adatot, igazolást szolgáltatott, köteles a részére folyósított ösztöndíjat azonnali hatállyal visszafizetni. Az ilyen pályázót a további pályázati eljárásból kizártnak kell tekinteni.
A pályázati felhívás Bugyi Nagyközség Önkormányzata a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 1/2006.  (II. 13.) számú rendelete alapján kerül kiírásra.

Bugyi, 2015. július 20.
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületeNyomtatható verzió
Látogatottság: 1723