Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
További eseményekN Y I L V Á N T A R T Á S 
a bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységről és
működési engedéllyel rendelkező 
üzletekről

E L F O G A D O T T 
D O K U M E N T U M O K 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Local Agenda 21 Program 
Környezetvédelmi Program 
Integrált Településfejlesztési Koncepció 

 

Utolsó módosítás: 

2018. szeptember 10. Társadalmi egyeztetés 


Hír keresése: 

2017.07.21 08:40

Szociális ösztöndíjpályázati kiírás


Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2017/2018-as tanévre kiírja a Szociális  ösztöndíjpályázatot Felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázatra azok a Bugyi Nagyközség területén állandó lakóhellyel rendelkezõ felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következõ együttes feltételeknek:


- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozaton első alapképzésben vesz részt illetve ilyen irányú képzésre felvételt nyert,
 - szociálisan hátrányos helyzetű,
 - 25. életévét még nem töltötte be. Szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető az a hallgató, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2016.-ban 28.500.- Ft/fő/hó) nem haladja meg.
A meghatározott jövedelemhatártól méltányosságból az alábbi esetekben el lehet térni: Ha a pályázó
 a) árva vagy félárva,
 b) szülője/gondviselője nyugdíjas
 c) családjában élő eltartottak száma 3 vagy annál több
 d) gyermeke van
e) valamilyen krónikus betegségben szenved vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van
f) a Szociális és Jóléti Bizottság a jogosultsági jövedelemhatártól annak 300 %-ig (85.500.- Ft/hó) eltérhet.
Az elbírálás folyamatának részét képezi a Szociális és Jóléti Bizottság által a pályázó lakóhelyén elvégzett környezet-tanulmány, amelynek tapasztalatai a legnagyobb súlyt képezik az elbírálás során!

Pályázatok benyújtása:
A jelentkezéseket kizárólag  formanyomtatványon lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatalhoz, a Szociális és Jóléti Bizottsághoz címezve (2347, Bugyi, Beleznay tér 1.). A kitöltött nyomtatványt a pályázó által aláírva egy példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton.
A formanyomtatvány beszerezhető: innen a honlapról illetve Gál Andrea pénzügyi előadótól. 
A pályázathoz csatolni kell:
- a felsőfokú oktatási intézmény eredeti igazolását a hallgatói jogviszonyról illetve, hogy nappali tagozaton, alapképzésben folytat tanulmányokat
 - jövedelemnyilatkozatot*
*A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen:
- munkáltató által kiadott kereseti igazolás,
- rendszeres pénzellátásokról az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolás (pl. nyugdíjösszesítő)
- egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, vagy kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés,
- mezőgazdasági jövedelmekből származó jövedelmi igazolás
- adóbevallás vagy annak hiteles másolata
 Egyedülálló kérelmező esetében igazolni kell továbbá:
- a válás tényét: anyakönyvi kivonatra történt bejegyzéssel, vagy válóperi végzéssel,
- a házasság felbontás iránti kérelem beadását: az ügy peres számával
- külön (azaz más címen) lakás tényét: az új lakcímre vonatkozó büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozattal.
Amennyiben a kérelmező aktív korú és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, csatolnia kell az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkanélküliség tényének regisztrálásáról.
A pályázat benyújtási, illetve postára adási határideje:

2017. szeptember 30.

A határidõn túl benyújtott, illetve hiányos pályázatokat az elbírálásból kizártnak kell tekinteni.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. A második félévre vonatkozó támogatás csak akkor folyósítható, ha az iskola igazolja, hogy a hallgató a második tanulmányi félévre is beiratkozott
A pályázó a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben (85. §) meghatározott képzési időn túl legfeljebb további két megkezdett félévig részesülhet a támogatásban.
Az ösztöndíj összege: havi 6.500.- Ft.

Nem részesülhet támogatásban az,
 a) akinek szünetel a hallgatói jogviszonya,
 b) külföldi intézménynél hallgatói jogviszonyban áll,
 c) aki a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvényben (85.§) meghatározott képzési időn túl folytatja tanulmányait.

Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Szociális és Jóléti Bizottsága bírálja el. A döntés ellen a pályázó a Képviselõ-testületnél fellebbezhet.

 A pályázat eredménye nyilvános, a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetve a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékű nyilvánosságra hozatalához.

Az a pályázó, aki pályázatában valótlan tényt állított, illetve hamis adatot, igazolást szolgáltatott, köteles a részére folyósított ösztöndíjat azonnali hatállyal visszafizetni. Az ilyen pályázót a további pályázati eljárásból kizártnak kell tekinteni.
A pályázati felhívás Bugyi Nagyközség Önkormányzata a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 1/2006.  (II. 13.) számú rendelete alapján kerül kiírásra.

Bugyi, 2017. július 21.

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Pályázati formanyomtatvány


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 779