Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
További eseményekN Y I L V Á N T A R T Á S 
a bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységről  és
működési engedéllyel rendelkező 
üzletekről

E L F O G A D O T T 
D O K U M E N T U M O K 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Local Agenda 21 Program 
Környezetvédelmi Program 
Integrált Településfejlesztési Koncepció 

 

Utolsó módosítás:                                                                 

 2019. március 12. Eseménynaptár, Hírek

Hír keresése: 

2018.03.18 14:05

Óvodai beíratás a 2018/2019-es nevelési évre

 Tájékoztatjuk  a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás időpontja:

2018. április 24-25-26.  
8:00 - 16:00 óráig

A beíratás helye:
Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda (2347 Bugyi, Sport u. 1.)

Azokat a gyermekeket kell KÖTELEZŐEN az idei évben beíratni, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, és még nem járnak óvodába.

A beiratkozásra kérjük, hogy hozzák magukkal:
• a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okiratot,
• gyermek TAJ kártyáját,
• a gyermek sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentumot (szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A törvény azt is kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelező azzal a felhatalmazással együtt, hogy a gyermek – külön eljárásban – felmenthető. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével,a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Felmentésre irányuló kérelmet a szülő az óvodai beiratkozás időtartamának kezdő időpontjáig 2018. április 24. napjáig, óvodai jogviszonnyal már rendelkező gyermek esetében a nevelési év során terjeszthet elő.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2017. május 11-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll, és az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben a szülő előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 608