Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Hír keresése: 

2018.10.07 09:33

Pályázat igazgatói álláshelyre

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT" 

igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 2023.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2347 Bugyi, Beleznay tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény alapján.Az intézmény munkájának, tevékenységének szervezése, irányítása, a községi könyvtár, a közművelődési tevékenység működésének irányítása. az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, közművelődési, könyvtári szak,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         a Kjt.20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt ne álljon

•         büntető eljárás hatálya alatt ne álljon

•         ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

•         magyar állampolgárság

•         a Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a 6/B. § (6) bekezdés a) pontja szerint felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség vagy

•         a Korm. rendelet 6/A (1) bekezdés szerinti magasabb vezető beosztás előírásainak teljesítése esetén, további feltétel a kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése vagy

•         a Korm. rendelet 6/F § (1) bekezdése szerint az alapító okirata alapján több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális intézményvezetővel szemben támasztott követelményeknek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja

•         a Korm. rendelet 6/G § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítésének vállalása, kivéve, ha mentesül vagy a képzést teljesítette

•         a Korm. rendelet 6/A § (1) bekezdés b pontjában előírt felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, vagy a Korm. rendelet 56/B § (6) bekezdés b pontjában a felsőfokú szakirányú végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, valamint az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot,

•         szakmai önéletrajz,

•         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

•         büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•         hozzájárulás a pályázati anyagba való betekintéshez a bíráló és a véleményező bizottság részére,

•         amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata,

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,

•         nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja,

•         a Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi.

•         szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi iratok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szatmári Attila nyújt, a 29-547-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Bugyi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2347 Bugyi, Beleznay tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPH/4715/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatói álláshely.

•         Személyesen: Somogyi Béla, Pest megye, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt.-ben, valamint a Kormányrendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. A közalkalmazotti munkakörre vonatkozó kinevezés esetén a kinevezés az alap közalkalmazotti jogviszony szerinti munkakörre - a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást minden indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Bugyi Nagyközség Önkormányzat honlapja - 2018. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bugyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 1485