Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Hír keresése: 

2020.04.01 07:54

Pályázat Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda óvodavezető beosztás ellátására

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 07. 01-től 2025. 06. 30-ig szól. -ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2347 Bugyi, Sport utca 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 10.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladatait és felelősségi körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény 69.§. (1)-(2) bekezdése állapítja meg. Az óvodavezető feladatai elvégzése, ill. intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályban és az intézmény szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, óvodapedagógus,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Magyar állampolgárság

         Cselekvőképesség

         az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

         legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint

         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

         büntetlen előéletű, a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§. (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a20.§. (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtő eltiltás alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         pályázó részletes szakmai önéletrajza

         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési ill. szakmai program,

         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat másolata,

         a Pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

         a Pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázata nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalható,

         a Pályázó írásbeli hozzájárulása ahhoz, hogy a jogszabályban meghatározott véleményezők a pályázat tartalmát megismerhessék,

         3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás alatt, vagy annak megkérésének igazolása

         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

         • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatását vállalja és nem áll az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kötelezettségekről szóló 2007 évi CLII. tv. szerinti tilalom alatt

         • nem áll vele szemben a Kjt. 41. §. (1)-(2) bekezdése

         • nem áll fenn vele szemben a Nkt.67.§. (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szatmári Attila nyújt, a 0629547500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Bugyi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2347 Bugyi, Beleznay tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPH/5370-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

         Személyesen: Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal, Pest megye, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Kjt. 20/A §. (6) bekezdésében meghatározott személyekből álló bizottság hallgatja meg. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottsága véleményét is figyelembe véve dönt. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki, a próbaidő kikötésére a Kjt. 21/A .§- és a Kormányrendelet 29.§.a irányadóak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.bugyi.hu - 2020. április 1.

         Bugyi Körkép

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bugyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM).: Itt olvasható.  A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 386