Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal 2021. július 1. napján zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

Hír keresése: 

2020.08.05 18:08

Szociális ösztöndíj pályázati kiírás


Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2020/2021-es tanévre kiírja a

Szociális ösztöndíjpályázatot

Felsőoktatási hallgatók számára

 A pályázatra azok a Bugyi Nagyközség területén állandó lakóhellyel rendelkező felsőfokú (egyetemi, főiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következő együttes feltételeknek:

 

- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozaton első alapképzésben vesz részt illetve ilyen irányú képzésre felvételt nyert,

            - szociálisan hátrányos helyzetű,

            - 25. életévét még nem töltötte be.

Szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető az a hallgató, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (2020.-ban 85.500.- Ft/fő/hó) nem haladja meg.


A meghatározott jövedelemhatártól méltányosságból az alábbi esetekben el lehet térni: Ha a pályázó

            a) árva vagy félárva,

            b) szülője/gondviselője nyugdíjas

            c) családjában élő eltartottak száma 3 vagy annál több

            d) gyermeke van

e) valamilyen krónikus betegségben szenved vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van

f) e rendelet 4.§ (2) bekezdésében meghatározott rendkívüli élethelyzetbe került

Az elbírálás folyamatának részét képezi a Szociális és Jóléti Bizottság által a pályázó lakóhelyén elvégzett környezet-tanulmány, amelynek tapasztalatai a legnagyobb súlyt képezik az elbírálás során!

Pályázatok benyújtása:

A jelentkezéseket kizárólag a pályázati adatlapon (szociális ellátásokhoz kérelem), a Polgármesteri Hivatalban, a Szociális és Jóléti Bizottsághoz címezve (2347, Bugyi, Beleznay tér 1.) a pályázó által aláírva egy példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

A pályázati adatlap beszerezhető: www.bugyi.hu oldalról illetve Gál Andrea pénzügyi előadótól. 

A pályázathoz csatolni kell:

- a felsőfokú oktatási intézmény eredeti igazolását a hallgatói jogviszonyról illetve, hogy nappali tagozaton, alapképzésben folytat tanulmányokat

            - jövedelemnyilatkozatot*

            - A pályázati adatlap III. pontjában (Szociális körülményekre vonatkozó adatok) meghatározott feltételekről nyilatkozatot/igazolást

*A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen:

-          munkáltató által kiadott kereseti igazolás,

-          rendszeres pénzellátásokról az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolás (pl. nyugdíjösszesítő)

-          egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, vagy kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés,

-          mezőgazdasági jövedelmekből származó jövedelmi igazolás

-          adóbevallás vagy annak hiteles másolata

 Egyedülálló kérelmező esetében igazolni kell továbbá:

-          a válás tényét: anyakönyvi kivonatra történt bejegyzéssel, vagy válóperi végzéssel,

-          a házasság felbontás iránti kérelem beadását: az ügy peres számával

-          külön (azaz más címen) lakás tényét: az új lakcímre vonatkozó büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozattal.

Amennyiben a kérelmező aktív korú és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, csatolnia kell az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkanélküliség tényének regisztrálásáról.

A pályázat benyújtási, illetve postára adási határideje:

2020. október 31.

A határidőn túl benyújtott, illetve hiányos pályázatokat az elbírálásból kizártnak kell tekinteni.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. A második félévre vonatkozó támogatás csak akkor folyósítható, ha az iskola igazolja, hogy a hallgató a második tanulmányi félévre is beiratkozott

A pályázó a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben (85. §) meghatározott képzési időn túl legfeljebb további két megkezdett félévig részesülhet a támogatásban.
Az ösztöndíj összege: havi 6.500.- Ft.

Nem részesülhet támogatásban az,

            a) akinek szünetel a hallgatói jogviszonya,

            b) külföldi intézménynél hallgatói jogviszonyban áll,

            c) aki a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvényben (85.§) meghatározott képzési időn túl folytatja tanulmányait.

Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Szociális és Jóléti Bizottsága bírálja el. A döntés ellen a pályázó a Képviselő-testülethez fellebbezhet.

 A pályázat eredménye nyilvános, a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetve a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékű nyilvánosságra hozatalához.

Az a pályázó, aki pályázatában valótlan tényt állított, illetve hamis adatot, igazolást szolgáltatott, köteles a részére folyósított ösztöndíjat azonnali hatállyal visszafizetni. Az ilyen pályázót a további pályázati eljárásból kizártnak kell tekinteni.
A pályázati felhívás Bugyi Nagyközség Önkormányzata a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 1/2006.  (II. 13.) számú rendelete alapján kerül kiírásra.


Bugyi, 2020. augusztus 4.

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 585