Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Hír keresése: 

2014.04.11 11:24

Tájékoztató - Föld adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közléséről

1. A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell a felek aláírásától számított 8 napon belül benyújtani (postai úton, vagy személyesen):

- a Közzétételi kérelmet

- a Szerződést egységes okiratba foglaltan 4 eredeti példányban (amelyek közül 1 példánynak biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon kiállítottnak kell lennie), valamint amennyiben szükséges az előírt Nyilatkozatokat, Pótlapokat

A felek aláírásától számított 8 napon belül az eladónak a 2013. évi CXXII. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényen (továbbiakban: törvény), valamint más törvényen, illetve megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival közölnie kell.

Több föld egybefoglalt vételáron történő eladására akkor kerülhet sor, ha azok egymással szomszédosak, vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak. Ebben az esetben bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújtható a közzétételi kérelem.

2. A jegyző az eladót felszólítja a hiányosságok pótlására (legfeljebb 5 napos határidővel):

- ha a benyújtott közzétételi kérelem hiányos, vagy

- ha a csatolt szerződések példányszáma nem megfelelő

 
3
. A jegyző a közzétételi kérelem teljesítését megtagadhatja, ha:

- az eladó a felek aláírásától számított 8 napon belül a közlésnek nem tett eleget,

- a Közzétételi kérelem nem az eladótól származik

4. A jegyző a benyújtott Közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a Szerződés 1 példányát függeszti ki a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, valamint a hirdetmenyek.magyarorszag.hu internetes oldalon.

 Az eladó a Közzétételi kérelmet az adás-vételi szerződés kifüggesztéséig írásban vonhatja vissza.

Ha a visszavonás iránti kérelem a Szerződés kifüggesztést követően érkezik be a jegyzőhöz, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a Szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

A közlés kezdő napja a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján a Szerződés kifüggesztését követő nap. Az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő 60 nap.

A közlés levételének napja a 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanap.

5. Az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidőn belül a jegyző átveszi az adás-vételi szerződésre elfogadó-, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatokat.

Elővásárlási jogról lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult határidőn belül nem nyilatkozik.

A jognyilatkozatokat kizárólag személyesen lehet benyújtani a jegyzőhöz, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva, melyhez csatolni kell a bizonyító okiratokat is.

A jegyző köteles az elfogadó jognyilatkozat személyes átvételekor az elővásárlásra jogosult személyazonosságát ellenőrizni az elfogadó jognyilatkozatban szereplő természetes személyazonosító adatoknak a személyazonosító okmányban foglalt adatokkal való összevetésével. Az elővásárlásra jogosultnak nyilatkoznia kell, hogy az elfogadó jognyilatkozaton szereplő aláírását a saját kezű aláírásának ismeri el.

6. A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adás-vételi szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi:

- az eladó részére, ha az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy

- a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából. A jegyző erről a tényről az eladót írásban értesíti.

Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása:

- az állam tulajdonszerzéséhez,

- az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez,

- a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához,

- a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához,

- a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszűntetésére kerül sor,

- földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló adás-vételhez;

- a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez;

- az alábbiakban felsorolt tulajdonszerzéshez:

   - a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye tartási, életjáradéki, gondozási, ajándékozási szerződés alapján, valamint végintézkedéssel,

- jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvényben foglalt korlátozásokkal és időtartamra,

- föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat a közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljára 

A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatályosságához a törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása.

A mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása során megkeresi a helyi földbizottságot állásfoglalásának beszerzése céljából.

A helyi földbizottság állásfoglalását a jegyző a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján függeszti ki. Az eladó, a vevő, illetve a határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a települési önkormányzat képviselő-testületénél. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani.

A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével szemben jogorvoslatként csak a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

A tájékoztató az érvényes jogszabályok alapján készült, de nem teljes körű, ezért megkérek mindenkit, hogy a rá vonatkozó előírásokról tájékozódjon!

 

                                               Török Edina

                                                       ig.ea.Nyomtatható verzió
Látogatottság: 2144