Archívum

Választási tájékoztató – Jelöltállításról

Az ajánlóívet április 20-án (szombaton) 8:00 és 16:00 óra között, a többi napokon hivatal munkaidőben 8:00-16:00 óra, pénteken 8:00-13:30 óra között lehet igényelni és leadni.

A jelöltállításhoz szükséges nyomtatványok ITT találhatóak.

TÁJÉKOZTATÓ

Jelöltek, jelölő szervezetek részére
az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásával kapcsolatban

A Köztársasági Elnök 2024. június 09. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság az 8/2024 NVB határozatában Bugyi Nagyközségben kitűzte a román települési nemzetiségi önkormányzati választást.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75.§ (1) bekezdés b) pontjában nyert felhatalmazás alapján az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán (továbbiakban: Választás) jelöléssel, ajánlással kapcsolatos tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatom Bugyi Nagyközség választópolgárait:

Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a választójogot, mely szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az Európai Unió más tagállama magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó (aktív választójog) és választható (passzív választójog) legyen.

Az aktív választójog feltétele továbbá, hogy a választópolgár magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezzen, figyelemmel arra, hogy az Alaptörvény XXIII. cikk (5) bekezdés szerint a választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.

Jelölő szervezet bejelentése

A jelölő szervezet bejelentéséhez az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a P5 jelű nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatványok és a tájékoztató letölthető a s www.valasztas.hu oldalról.

A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele leghamarabb a választás(ok) kitűzésének napján kezdeményezhető, amennyiben az munkanapra esik. A jelölő szervezet nyilvántartásba vételét a P5 nyomtatványon személyesen, postai úton és elektronikusan – e-mailen vagy hivatali kapun keresztül – is benyújtható, ez utóbbi esetben akkor, ha azt minősített elektronikus aláírással, fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesíti(k) (AVDH) a bírósági nyilvántartás szerinti képviselő(k). A P5 jelű formanyomtatványt a jelölő szervezet képviseletére jogosult személy (közös képviseleti jog esetén személyek) írhatja (írhatják) alá.

Nemzetiségi Jelöltet csak nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthat, ezért azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Területi Választási Bizottságnál vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletre jogosult személy jelentheti be.

Ajánlóívek kiadása:

Ajánlóívek igénylésére a jelölt ajánlásához az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán az A4 jelű formanyomtatványt, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az A6 jelű formanyomtatványt kell használni. Amennyiben a jelölő szervezet által állított jelölt ajánlásához kérik ki az íveket, akkor a formanyomtatványt a jelölő szervezetnek és a jelöltnek is alá kell írni.

Ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár (a választás kitűzésétől), a jelölő szervezet (miután nyilvántartásba vétele jogerőssé vált) képviselője, illetve az ajánlóívek átvételére meghatalmazott személy igényelheti a választási irodáktól.

Az egyéni jelöltként indulni szándékozó személy az A4, nemzetiségi választás esetén A6 nyomtatványon nyilatkozhat arról, hogy nevét milyen formában (dr. megjelölés, két utónév) kívánja szerepeltetni az ajánlóíven, a szavazólapon és a www.valasztas.hu honlapon.

Az ajánlóív egyedi azonosítóval, sorszámmal (és az azt tartalmazó vonalkóddal) kerül előállításra.

Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye, a választókerület megjelölése. Közös jelölt esetén az ajánlóíven a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet neve feltüntetésre kerül.

A Helyi Választási Iroda haladéktalanul, de legkorábban 2024. április 20-án 8.00 órától adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Az ajánlóívről nem lehet – még kitöltetlen állapotban sem – másolatot készíteni.

Ajánlás

Egyéni képviselő- és polgármester jelöltet, valamint nemzetiségi önkormányzati jelöltet ajánlani csak a Helyi Választási Iroda által kiállított, hitelesített, sorszámmal és bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.

Érvényesen csak az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a településen lakóhellyel és választójoggal rendelkezik. Ajánlani csak a lakóhely szerinti településen induló egyéni képviselőjelöltet, polgármester jelöltet és megyei listát lehet. A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, azonban egy jelöltet, illetve listát csak egy ajánlással támogathat.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település alkot egy választókerületet.

A választópolgár ajánlását az ajánlóíven teszi meg, melyet a név, személyi azonosító, magyarországi lakcím és anyja neve feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. Kérjük az adataikat az igazolvány, lakcímkártya adataival egyezően, pontosan leírni! Kérem ügyeljenek, hogy az ajánlóív gyűjtő azonosítója és aláírása minden kitöltött ajánlóíven kerüljön feltüntetésre, ellenkező esetben az ajánlóív érvénytelen lesz.

Ajánlást a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve képviselője az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:
– az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
– az ajánló munkahelyén munkaidejében,
– az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
– az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
– a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
– tömegközlekedési eszközön,
– állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
– felsőoktatási és köznevelési intézményben,
– egészségügyi szolgáltató helyiségében
– a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában a közforgalom számára nyitva álló magánterületen

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos! Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét!

Jelöltek nyilvántartása vétele

A Helyi Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A Helyi Választási Bizottság visszautasítja a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

Bugyi településen egyéni listás és polgármester jelölt nyilvántartásba vételhez szükséges ajánlások száma az alábbiak szerint lett meghatározva:

Polgármesterjelölt állításához 133 fő

Egyéni listás jelölt állításához 45 fő

választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

Települési nemzetiségi képviselőjelölt választásához 5 nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgár ajánlása szükséges.

Az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármester jelöltet legkésőbb 2024. május 06-án 16.00 óráig kell bejelenteni a kellő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával a Helyi Választási Bizottság részére.

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2024. május 06-án 16.00 óráig kell bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál a szükséges számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával.

A helyi választási bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2024. május 6-án 16.00 óra után végzi el.

Valamennyi ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a Helyi Választási Irodának 2024. május 06. 16.00 óráig, amelyen aláírás szerepel. Az üres ajánlóív visszaadási határideje: 2024. május 07. 16.00 óra. E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból köteles bírságot kiszabni, melynek mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 1.000 forint.

A választási kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 09-én 19.00 óráig tart.

További információk a valasztas.hu, a bugyi.hu internetes felületeken, valamint a Helyi Választási iroda munkatársai munkanapokon 8-16 óra között szívesen állnak a választópolgárok rendelkezésére.

Dr. Szatmári Attila
HVI vezető

 

Kapcsolódó tartalom